Üldist

Keeltekeskus Kaja OÜ (registrikood 14327348) on täiskasvanute võõrkeeleõpet korraldav koolitusasutus (majandustegevusteade nr 192997; tegevusluba nr 1.1-3/18/178 10.07.2018), mis lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest ja täiendkoolituse standardist.

Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund on 45 minutit. Üks õppetund kestab tavaliselt 2 akadeemilist tundi ehk 90 minutit. Keeltekeskus Kaja võib õppetunni pikkust muuta. Tavaliselt on võõrkeele kursuse ühe mooduli maht 60 või 100 akadeemilist tundi, mis sisaldab vastavalt kas 40 või 60 tundi auditoorset õpet ja 20 või 40 tundi iseseisvat õpet. 

Õppetöö viiakse läbi tunni kaupa renditavates ruumides Tallinnas ja mujal Eestis. Firmasisesed kursused viiakse läbi firma ruumides. Individuaalõpet võib kas osaliselt või täielikult läbi viia Skype'i teel või veebikeskkonnas.


Keeleõpe

Keelekursused komplekteeritakse Euroopa keeleõppe raamdokumendis toodud keeleoskustasemete põhjal.
Võõrkeeleõppe aluseks on õppekavad, mille aluseks on täienduskoolituse standard ja mis avaldatakse Keeltekeskus Kaja veebilehel www.keeltekeskuskaja.ee.
Keelekursuse õpiväljundid omandanutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on hindamise edukas läbimine ja osalemine vähemalt 60% auditoorsetest tundidest (mõjuval põhjusel, näiteks haigestumise või välislähetusel viibimise tõttu puudumiste puhul on võimalik vähendada kohustusliku osaluse mahtu). 

Individuaalkursuse puhul koostatakse lähtuvalt konkreetse õppija õpivajadustest individuaalne õppekava, kus määratakse kindlaks õpiväljundid. Individuaalkursus lõppeb õpiväljundite hindamisega. Õpiväljundite omandanule väljastatakse tunnistus. 

Keelekursustele registreerimine

Keelekursustele saab registreerida Keeltekeskus Kaja veebilehel www.keeltekeskuskaja.ee, meiliaadressil info@keeltekeskuskaja.ee või telefonil 56 200 902.
Kursustele registreerunutele saadetakse e-posti teel kinnitus, milles on märgitud koolituse toimumisaeg ja koht.
Keelekursustele registreerimise tähtaeg on viimane tööpäev enne kursuse alguskuupäeva.
Hilisemad liituda soovijad saavad registreerida e-posti (info@keeltekeskuskaja.ee) või telefoni (56 200 902) teel.

Keelekursuste eest tasumine

Keelekursuste eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel. Kursuse eest tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Vastastikusel kokkuleppel on võimalik kursuse eest tasuda osamaksetena, mille suurus ja tasumise tähtajad määratakse kindlaks Keeltekeskus Kaja OÜ ja õppija vahelises lepingus.
Keeltekursustel osaleja, kui ta on kursuste eest tasunud eraisikuna, saab tuludeklaratsiooni esitamisel taotleda maksu- ja tolliametist tulumaksutagastust 20% kursuse maksumusest.
Keelekursusel osalejal on õigus kursusest loobuda ja õppetasu tagasi taotleda pärast esimest keeletundi. Pärast seda harilikult õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (näiteks tõsine haigestumine, pikk välislähetus), saab õppija liituda järgmise grupiga.
Juhul kui kursusel osaleja on katkestamise hetkeks tasunud ainult osa õppetasust, on ta kohustatud tasuma kogu kursuse eest vastavalt Keeltekeskus Kaja poolt väljastatud arvele.

Keelekursuste toimumine

Keelekursused toimuvad koolituskalendri alusel, mis avaldatakse Keeltekeskus Kaja veebilehel www.keeltekeskuskaja.ee. Vabade kohtade olemasolul saab kursustega liituda ka jooksvalt.
Keeltekeskus Kaja jätab endale õiguse kursuse toimumisaega ühe kuu võrra edasi lükata või kursus ära jätta, kui kursuse alguskuupäevaks ei ole registreerunud kursuse läbiviimiseks vajalik minimaalne arv õppijaid. Kursuse ärajätmise korral tagastatakse juba tasutud õppemaks.
Õpetaja haigestumise tõttu ära jäänud õppetunnid viiakse läbi tagantjärele kursusel osalejatele sobival ajal.

Keelekursuste kvaliteedi tagamise alused

Keeltekeskus Kaja õpetajatel on keeleõpetamiseks vajalik kvalifikatsioon, mis tõendab õpetatava keele valdamist ja võõrkeeleõpetuseks vajalikke pedagoogilisi oskusi.
Kõik õpetajad järgivad oma töös Keeltekeskus Kaja sätestatud nõudeid heale keeletunnile.
Õppekvaliteedi tagamiseks korraldab Keeltekeskus Kaja regulaarseid täiendkoolitusi.
Keelekursuse ühe tsükli jooksul annab iga õpetaja vähemalt ühe näidistunni teis(t)ele Keeltekeskus Kaja õpetaja(te)le ja külastab õppe- ja kogemustevahetuse eesmärgil vähemalt üht sama keeltekooli õpetaja tundi.
Keeltekursustel osalejad täidavad koolituse lõpus tagasiside küsitluse lehe. Tagasisidet kursuste kohta on võimalik anda ka jooksvalt kursuse toimumise ajal e-posti aadressil info@keeltekeskuskaja.ee või telefonil 56 200 902.
Õppijatelt saadud tagasiside on aluseks nii keelekursuste sisulise kui ka korraldusliku külje parendamiseks.

Kinnitatud 26.09.2017

Muudetud 31.01.2019


Õppekavad

INGLISE KEEL

Inglise keele A1-taseme õppekava

Inglise keele A2-taseme õppekava

Inglise keele B1-taseme õppekava

Inglise keele B1-taseme vestluskursuse õppekava

Inglise keele B2-taseme õppekava

VENE KEEL

Vene keele A1-taseme õppekava

Vene keele A2-taseme õppekava

ITAALIA KEEL

Itaalia keele A1-taseme õppekava

HISPAANIA KEEL

Hispaania keele A1-taseme õppekava

SAKSA KEEL

Saksa keele A1-taseme õppekava

EESTI KEEL

Eesti keele A1-taseme õppekava

Eesti keele A2-taseme õppekava

Eesti keele B1-taseme õppekava

Eesti keele B2-taseme õppekava

Eesti keele C1-taseme õppekava