Õppeasutuse nimi:
OÜ Keeltekeskus Kaja
 
Õppekava nimetus: Vene keele B1-taseme täiendkoolitus (moodulid B1.1 ja B1.2). Tööalase ja suhtluskeele kursus.
 
Õppekavarühm:
Keeleõpe, vene keel võõrkeelena
 
Õppekava koostamise alus:
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe maht ja ülesehitus: 200 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorset õpet ja 80 tundi iseseisvat tööd.
Lühikursuste, intensiiv- ja poolintensiivkursuse ühe mooduli maht on kas 84 või 60 tundi, millest vastavalt 48 või 40 tundi on auditoorset õpet ja 36 või 20 tundi on iseseisvat tööd. 
 
Auditoorses õppes on põhirõhk kõne ja selle mõistmise arendamisel ning grammatika seaduspärasuste selgitamisel. Iseseisvalt jäetakse koju õppida sõnavara, teha grammatikaharjutusi ja kirjalikke loovtöid, võimalusel tuleb ka keelt keelekeskkonnas praktiseerida.  

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Õppijad, kes soovivad omandada vene keelt B1-tasemel. Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluse alusel. Õpingute alustamise tingimuseks on vene keele A2-taseme kursuse lõpetamine viimase kahe aasta jooksul või Keeltekeskus Kaja tasemetesti sooritamine.

Õppe eesmärk:
Omandada vene keele oskus B1-tasemel, mis võimaldab enamasti venekeelses keskkonnas hakkama saada.

Õpiväljundid:
Iga koolituse edukalt läbinu oskab järgmist:
- saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, kool, vaba aeg jne; saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust.
- saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või oma töö või huvialadega seotud sõnadest.
- oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval või teda puudutaval teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused.
- oskab lihtsate lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi. Oskab esitada oma vaateid, lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane, kuid argumenteeritud väitluses jääb veel hätta. Oskab edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu.
- oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või talle huvi pakkuval teemal. Oskab kirjutada isiklikku või lihtsat ametlikku kirja.

Õppe sisu:
B1-taseme vene keele kursuse tundides on põhirõhk kõne ja selle mõistmise arendamisel ning grammatika seaduspärasuste selgitamisel. Iseseisvalt jäetakse koju õppida sõnavara, teha grammatikaharjutusi ja kirjalikke loovtöid, lisaks on vaja jälgida venekeelseid tele- ja raadiosaateid, lugeda lihtsamaid ajakirjanduslikke tekste ning võimalusel venekeelses keskkonnas kõnekeelt praktiseerida.  

Rääkimisoskuse ning venekeelse kõne ja kirjaliku teksti mõistmise arendamine toimub järgmistel teemadel:
-      Enda ja oma pere tutvustamine. Info päritolu kohta, oma kodumaa tutvustamine. Kombed ja traditsioonid eri maades, kultuuritaustade võrdlus. Suhted kodus ja sugulaste vahel. Ametlikud dokumendid.
-      Töö, ametid. Oma töö kirjeldamine, tööülesanded. Töö- ja õppimisvõimalused. Töövestlus. Elulookirjeldus: töökogemus, hariduskäik. Tulevikuplaanid.
 -       Vaba aja veetmise viisid. Enda eelistuste väljendamine ja põhjendamine. Kultuurielamuse kirjeldamine.  
-       Puhkuse veetmise viisid, aktiivne ja passiivne puhkus. Reisimine, reisi planeerimine. Tee leidmine, info küsimine võõras linnas. Reisimuljete jutustamine. Vaatamisväärsused. Juhtunu, sündmuse kirjeldamine.  
-      Asjaajamine ametiasutustes. Suhtlemine teenindusasutustes ja kaubandusvõrgus. Kaubanduskeskuses, toidupoes, pangas, postkontoris jne. Info küsimine, kaebuste esitamine. Telefonivestlus.
-      Ühiskondlik elu. Uudised ja päevakajalised sündmused. Reklaam. Oma arvamuse avaldamine.
-      Kohvikus ja restoranis. Menüüd ja retseptid. Täpsustavate küsimuste esitamine. Kiitva hinnangu andmine, rahulolematuse väljendamine. Toiduained, söögid ja joogid. Tervislik toitumine. Eri maade söömistavad.
-       Ilm ja loodus. Ilmateate koostamine. Ümbruse kirjeldamine. Loomad, linnud taimed. Aastaaegade, looduse kirjeldamine eri maades.
-       Arsti juures ja apteegis. Haiglas. Kiirabi kutsumine. Kehaosad, organid ja kaebused.
-      Kinnisvara. Korteri üürimine ja ostmine. Maja osad, mööbel, kodutehnika. Ehitus ja remont.
-       Seltskonnaüritused. Sõpradel külas. Ametlikul vastuvõtul. Seltskondlik vestlus.  
-      Välimus ja iseloom. Inimeste iseloomustamine ja kirjeldamine. Inimsuhted. Konfliktide lahendamine. Oma soovide ja eelistuste väljendamine, vestluspartneri soovide ja eelistuste kohta küsimine. Ettepanekud ja kokkulepped. Oma seisukohtade väljendamine ja põhjendamine.
 
Grammatika: Nimi- ja omadussõnade sugu, ühildumine, mitmus. Käänded. Omadussõnade võrdlus. Tegusõnade pööramine, lõpetatud ja lõpetamata tegevus. Oleviku ja mineviku ajavormid. Tingiv kõneviis. Tuleviku väljendamine. Eessõnad.

Õppekeskkond:
Kursused viiakse läbi tunni alusel keeleõppeks renditavates ruumides Tallinnas või mujal Eestis ja/või veebipõhise õppena. Õppeklassid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Õppeklassides on internetiühendus ning nad on varustatud tahvli, arvuti ja audio-visuaalse esitlustehnikaga.
 
Õppemeetodid:
Põhiliselt kasutatakse kommunikatiivõppemeetodeid, nagu dialoogid, rollimängud, grupi- ja paaristöö jm, ka grammatikaharjutusi baasteadmiste omandamiseks, lugemis- ja kuulamisharjutusi õige häälduse juurutamiseks ning kõne ja kirjaliku teksti mõistmise arendamiseks,
 
Õppematerjalid:
1. Елена Раудла Русский язык- мой друг и помощник часть 1 Koolibri kirjastus
2. Елена Раудла Русский язык- мой друг и помощник часть 2 Koolibri kirjastus
3. Lihtne vene keele grammatika, P. Eslon, 2016

Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Keeltekeskus Kaja väljastab kursusel osalejale tunnistuse juhul, kui õppija osales vähemalt 60% auditoorsetest tundidest ja sooritas edukalt kursuse lõpueksami. Lõpueksamil, mis sisaldab nii kirjutamise, kuulamise, lugemise kui ka kõnelemise osa, kontrollitakse ülaltoodud õpiväljundite omandamist. Eksam loetakse sooritatuks, kui õppija saavutab vähemalt 60% maksimaalsest punktisummast.
Tunnistusel märgitakse lõpetatud kursuse nimetus ja maht, kursuse toimumise aeg, osaleja nimi ja isikukood. Tunnistusele kirjutavad alla kursuse õpetaja ja Keeltekeskus Kaja juhataja. Juhul kui osaleja ei sooritanud edukalt kursuse lõpueksamit ja/või ei osalenud nõutavas mahus tundidest, väljastatakse talle kursuse lõpus tõend, millel märgitakse osaletud tundide arv. Tõendi allkirjastab Keeltekeskus Kaja juhataja.
 
Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemus:
Vene keele kursusi võivad läbi viia vene filoloogid, vene keele kui võõrkeele õpetaja või muu filoloogilise või muu kõrghariduse ja varasema täiskasvanutele vene keele õpetamise kogemusega õpetajad.

Õppekava on kinnitatud 5.01.2022