Õppeasutuse nimi:
OÜ Keeltekeskus Kaja

Õppekava nimetus:
Vene keele A1-taseme täiendkoolitus (moodulid A2.1 ja A2.2)

Õppekavarühm:
Keeleõpe, vene keel võõrkeelena

Õppekava koostamise alus:
Euroopa keeleõppe raamdokument 

Õppe maht ja ülesehitus: 200 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorset õpet ja 80 tundi iseseisvat tööd.
Lühikursuste, intensiiv- ja poolintensiivkursuse ühe mooduli maht on kas 84 või 60 tundi, millest vastavalt kas 48 või 40 tundi on auditoorset õpet ja 36 või 20 tundi on iseseisvat tööd. Auditoorses õppes on põhirõhk kõne ja selle mõistmise arendamisel ning grammatika seaduspärasuste selgitamisel. Iseseisvalt jäetakse koju õppida sõnavara, teha grammatikaharjutusi ja kirjalikke loovtöid, võimalusel tuleb ka keelt keelekeskkonnas praktiseerida. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Õppijad, kes soovivad omandada vene keelt A2-tasemel. Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluse alusel. Õpingute alustamise tingimuseks on inglise keele A1-taseme kursuse lõpetamine või Keeltekeskus Kaja tasemetesti sooritamine.

Õppe eesmärk:
Omandada vene keele oskus A2 tasemel, mis võimaldab toime tulla igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.

Õpiväljundid:
- saab aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja oma perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö); saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste põhisisust.
- saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest; oskab leida informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, brošüürid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest.
- saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel; oskab vestluses kaasa rääkida, ehkki ei oska veel ise vestlust juhtida.
- oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegust või eelmist tööd.
- oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks. 

Õppe sisu:

Kõnearenduse teemad:

  Tutvumine ja tutvustamine. Isikuandmed, ankeedid ja avaldused. Lihtne enesekohane info.

-       Kodu ja pere. Sugulased. Naabrid. Külalised. Kombed ja traditsioonid. Kodused tööd, tööde jaotumine peres: meeste- ja    naistetööd.
-       Kinnisvara. Korteri üürimine ja ostmine. Maja osad, mööbel, kodutehnika. Ehitus ja remont.
-       Kodumaa, päritolu, riigid, rahvad, keeled. Eesti ja Inglismaa võrdlemine. Rahvused ja keeled. Inglismaa loodus,           suuremad linnad, saared jne.  
-       Haridus ja töö. Tööpäeva kirjeldus, oma töö tutvustamine. Elukutse valik. CV ja tööintervjuu, avaldus tööle kandideerimiseks. Tulevikuplaanid, elukutse valik ja valitud eriala sobivus.
-       Teenindusasutused ja poed. Postkontoris, pangas, juuksuris, kaubanduskeskuses, restoranis. Reklaamid ja juhised.
-       Vaba aeg, hobid ja meelelahutus. Kino, teater, kontsert, sport, raamatud ja muusika. Pühad ja tähtpäevad.
-       Toiduained, söögid ja joogid. Restoranis, kohvikus, baaris.
-       Tervis. Kehaosad. Oma tervise eest hoolitsemine. Arsti juures ja apteegis.
-       Mood ja riided.
-       Loodus. Loomad, linnud, taimed. Ilm ja ilmateade. Aastaajad.
-       Puhkus ja reisimine. Aktiivne ja passiivne puhkus. Transport. Teeküsimine- ja juhatamine. Reisi planeerimine, piletid,    majutus, vaatamisväärsused. Reisimuljed.
-       Viisakusvestlus seltskonnas. Telefonivestlused.
-       Oma soovide ja eelistuste väljendamine, vestluspartneri soovide ja eelistuste kohta küsimine.

Kirjutamine: Ankeetide, taotluste, registreerimisvormide täitmine. Ümbruse kirjeldus, minevikusündmuste kirjeldus. Postkaardi kirjutamine (õnnitlus- või tänukaart, reisipostkaart). Kutse koostamine. Minu päev. CV. Ametlik ja mitteametlik e-mail, märkmete tegemine, lühikirjand, arvamuste-argumentide avaldamine.  

Sõnavara: Ülaltoodud kõnearendusteemade sõnavara.

Grammatika: Tähestik; hääldamine ja ortograafia. Sõnade sugu. Ainsus ja mitmus. Sõnade ühildumine. Jaatus ja eitus. Asesõnad, küsisõnad, arvsõnad, kaassõnad; sidesõnad ja määrsõnad. Käändsõna käänamine. Tegusõna pööramine olevikus ja minevikus, tuleviku moodustamine, tegusõna aspektid.

Õppekeskkond:
Kursused viiakse läbi tunni alusel keeleõppeks renditavates ruumides Tallinnas või mujal Eestis. Õppeklassid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Õppeklassides on internetiühendus ning nad on varustatud tahvli, arvuti ja audio-visuaalse esitlustehnikaga.

Õppemeetodid:
Põhiliselt kasutatakse kommunikatiivõppemeetodeid, nagu dialoogid, rollimängud, grupi- ja paaristöö jm, ka grammatikaharjutusi baasteadmiste omandamiseks, lugemis- ja kuulamisharjutusi õige häälduse juurutamiseks ning kõne ja kirjaliku teksti mõistmise arendamiseks,

Õppematerjalid:
- Миллер, Л. В. и др. «Жили-были... 12 уроков русского языка. Базовый уровень». 4-е издание. Санкт-Петербург «Златоуст» 2009.
- Õpetaja koostatud materjalid. 

Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Keeltekeskus Kaja väljastab kursusel osalejale tunnistuse juhul, kui õppija osales vähemalt 60% auditoorsetest tundidest ja sooritas edukalt kursuse lõpueksami. Lõpueksamil, mis sisaldab nii kirjutamise, kuulamise, lugemise kui ka kõnelemise osa, kontrollitakse ülaltoodud õpiväljundite omandamist. Eksam loetakse sooritatuks, kui õppija saavutab vähemalt 60% maksimaalsest punktisummast.

Tunnistusel märgitakse lõpetatud kursuse nimetus ja maht, kursuse toimumise aeg, osaleja nimi ja isikukood. Tunnistusele kirjutavad alla kursuse õpetaja ja Keeltekeskus Kaja juhataja. Juhul kui osaleja ei sooritanud edukalt kursuse lõpueksamit ja/või ei osalenud nõutavas mahus tundidest, väljastatakse talle kursuse lõpus tõend, millel märgitakse osaletud tundide arv. Tõendi allkirjastab Keeltekeskus Kaja juhataja. 

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemus:
Vene keele kursusi võivad läbi viia vene filoloogi, vene keele kui võõrkeele õpetaja või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele vene keele õpetamise kogemusega õpetajad.

Õppekava on kinnitatud 26.05.2018