Õppeasutuse nimi: OÜ Keeltekeskus Kaja
 
Õppekava nimetus: Vene keele A1-taseme täiendkoolitus (moodulid A1.1 ja A1.2)
 
Õppekavarühm: Keeleõpe, vene keel võõrkeelena
 
Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe maht ja ülesehitus: 200 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorset õpet ja 80 tundi iseseisvat tööd.
Lühikursuste, intensiiv- ja poolintensiivkursuse ühe mooduli maht on kas 84 või 60 tundi, millest vastavalt 48 või 40 tundi on auditoorset õpet ja 36 või 20 tundi on iseseisvat tööd.
 
Auditoorses õppes on põhirõhk kõne ja selle mõistmise arendamisel ning grammatika seaduspärasuste selgitamisel. Iseseisvalt jäetakse koju õppida sõnavara, teha grammatikaharjutusi ja kirjalikke loovtöid, võimalusel tuleb ka keelt keelekeskkonnas praktiseerida.  

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Õppijad, kes soovivad omandada vene keelt A1-tasemel. Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluse alusel.

Õppe eesmärk: Omandada vene keele oskus A1 tasemel, mis võimaldab toime tulla igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.
 
Õpiväljundid: kursuse lõpuks oskab õppija ennast tutvustada, rääkida oma tööst, perekonnast, sõpradest ja hobidest; lihtsate sõnadega kirjeldada oma ümbrust, sündmusi ja inimesi; teed küsida ja juhatada; väljendada oma soove ja eelistusi; vastata kaasvestleja küsimustele igapäevastel teemadel ning ise samasuguseid küsimusi esitada.
Kursuse edukalt läbinu saab aru aeglasest kõnest, mis kasutab lihtsat sõnavara ja algtasemel grammatikat; ta oskab kirjutada postkaarti ja täita ankeeti ning pidada lühikest telefonivestlust.

Õppe sisu
:
Kõnearenduse teemad:
-      Tervitamine. Tutvustamine. Hüvastijätmine.
-      Isikuandmed ja ankeedid. Telefoninumbrid, posti- ja meiliaadressid.
-      Tee küsimine, tee juhatamine. Kella küsimine ja ütlemine.
-      Inimeste kirjeldamine (välimus ja iseloom), nende kohta küsimuste esitamine.
-      Kuupäevad ja aastaajad. Ümbruse kirjeldamine.
-      Ilm ja loodus. Venemaa loodus, suuremad linnad, mäed, veekogud ja saared.
-      Telefonivestlused.
-      Igapäevased situatsioonid poes, restoranis, lennujaamas, hotellis, pangas, juuksuris jne.
-      Hobid, vaba aeg ja meelelahutus. Kino, teater, kontsert, sport, raamatud ja muusika.
-      Päritolu, rahvused, keeled.
-      Kodu ja perekond.
-      Pühad ja tähtpäevad Venemaal ja mujal.
-      Töö ja õppimine, haridus ja ametid.
-      Reisimine ja puhkus.
-      Minu päev.
-       Oma soovide ja eelistuste väljendamine, vestluspartneri soovide ja eelistuste kohta küsimine.

Kirjutamine: 
Ankeetide, taotluste, registreerimisvormide täitmine. Küsimuste koostamine ja neile vastamine. Ümbruse kirjeldus. Minu päev. Postkaardi kirjutamine (õnnitlus- või tänukaart, reisipostkaart).

Sõnavara
: tähestik; igapäevased nimi-, omadus- ja tegu- ja kaassõnad; põhi- ja järgarvud; raha ja hinnad; kellaajad, nädalapäevad, kuud, aastaajad, pühad ja tähtpäevad; isikuandmed; ametid; haridus ja töö; hobid; reisimine ja puhkus; maad, rahvad, keeled; kodu, perekond ja sõbrad; linn, maa; ilm; hobid; värvid; riided; transport; toidukaubad, toidud, igapäevased viisakusväljendid ja käibefraasid.

Grammatika
: Tähestik; hääldamine ja ortograafia. Sõnade sugu. Ainsus ja mitmus. Sõnade ühildumine. Jaatus ja eitus. Asesõnad, küsisõnad, arvsõnad, kaassõnad; sidesõnad ja määrsõnad. Käändsõna käänamine. Tegusõna pööramine olevikus.

Õppekeskkond: Kursused viiakse läbi tunni alusel keeleõppeks renditavates ruumides Tallinnas või mujal Eestis.Õppeklassid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Õppeklassides on internetiühendus ning nad on varustatud tahvli, arvuti ja audio-visuaalse esitlustehnikaga. 
 
Õppemeetodid: Põhiliselt kasutatakse kommunikatiivõppemeetodeid, nagu dialoogid, rollimängud, grupi- ja paaristöö jm, ka grammatikaharjutusi baasteadmiste omandamiseks, lugemis- ja kuulamisharjutusi õige häälduse juurutamiseks ning kõne ja kirjaliku teksti mõistmise arendamiseks,
 
Õppematerjalid:
- Миллер, Л. В. и др. «Жили-были... 12 уроков русского языка. Базовый уровень». 4-е издание. Санкт-Петербург «Златоуст» 2009.
- Õpetaja koostatud materjalid.
 
Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Keeltekeskus Kaja väljastab kursusel osalejale tunnistuse juhul, kui õppija osales vähemalt 60% auditoorsetest tundidest ja sooritas edukalt kursuse lõpueksami. Lõpueksamil, mis sisaldab nii kirjutamise, kuulamise, lugemise kui ka kõnelemise osa, kontrollitakse ülaltoodud õpiväljundite omandamist. Eksam loetakse sooritatuks, kui õppija saavutab vähemalt 60% maksimaalsest punktisummast.
Tunnistusel märgitakse lõpetatud kursuse nimetus ja maht, kursuse toimumise aeg, osaleja nimi ja isikukood. Tunnistusele kirjutavad alla kursuse õpetaja ja Keeltekeskus Kaja juhataja. Juhul kui osaleja ei sooritanud edukalt kursuse lõpueksamit ja/või ei osalenud nõutavas mahus tundidest, väljastatakse talle kursuse lõpus tõend, millel märgitakse osaletud tundide arv. Tõendi allkirjastab Keeltekeskus Kaja juhataja.
 
Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemus: Vene keele kursusi võivad läbi viia vene filoloogi, vene keele kui võõrkeele õpetaja või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele vene keele õpetamise kogemusega õpetajad.

Õppekava on kinnitatud 26.05.2018