Õppeasutuse nimi:
OÜ Keeltekeskus Kaja

Õppekava nimetus:
Inglise keele B1-taseme täiendkoolitus vestluskursusena (moodulid A ja B)

Õppekavarühm:
Keeleõpe, inglise keel võõrkeelena

Õppekava koostamise alus:
Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe maht ja ülesehitus:

96 akadeemilist tundi, millest 48 tundi on auditoorset õpet ja 48 tundi iseseisvat tööd: ühe mooduli maht on 48 tundi (24 t auditoorset + 24 t iseseisvat tööd).

Auditoorses õppes on põhirõhk ingliskeelse kõne ja selle mõistmise arendamisel ning grammatikareeglite kinnistamisel. Sõnavara ja ka grammatikat õpitakse ainult rääkides ja kuulates, tunnis ühtegi kirjalikku harjutust ei tehta. Tunnis räägitakse ainult inglise keeles. Iga õppetund on tavaliselt jagatud kaheks suuremaks osaks: 1) arutelu/väitlus mõnel sellisel teemal, mille puhul inimene tunneb tungivat vajadust oma arvamust väljendada, ja 2) interaktiivne harjutus, kus mängitakse läbi igapäevaelus ja tööl ettetulevaid situatsioone. Iga tunni lõpus annab õpetaja koju lugemiseks ja õppimiseks artikli ja sõnavara järgmise tunni aruteluteemal. Sageli antakse koju kordamiseks ka ülevaatlikku materjali erinevatel grammatikateemadel. Kursuse lõpus teeb iga õppija keelerühmale vabalt valitud teemal lühiettekande, millele järgneb arutelu. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Õppijad, kes on inglise keelt küll varem õppinud, kuid ei tunne end rääkides mugavalt ja soovivad saada juurde rääkimisjulgust, harjutada õiget inglise keele hääldust ning kinnistada grammatikareegleid keelt praktikas kasutades.
Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluse alusel. Õpingute alustamise tingimuseks on Keeltekeskus Kaja tasemetesti sooritamine.

Õppe eesmärk:
Omandada inglise keele rääkimisoskus B1 tasemel, mis võimaldab kõnekeelega ingliskeelses keskkonnas hakkama saada.

Õpiväljundid:
Iga koolituse edukalt läbinu oskab järgmist:
- oskab ettevalmistuseta vestelda paljudel igapäevaelu ja tööd puudutavatel teemadel, saab inglise keeles suheldes hakkama ka ootamatutes olukordades.
- saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, kool, vaba aeg, päevakajalised teemad jne; saab aru raadio- või telesaadete põhisisust.
- oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi. Oskab esitada oma vaateid, lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane, oskab, ehkki veel vigu tehes ja mõnikord sõnu otsides, osaleda argumenteeritud väitluses. Oskab edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu.
- saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või oma töö või huvialadega seotud sõnadest; suudab mõista ajaleheartiklite põhisisu ning seda kokkuvõtvalt teistele edastada.

Õppe sisu:
Auditoorses õppes on põhirõhk ingliskeelse kõne ja selle mõistmise arendamisel ning grammatikateadmiste kinnistamisel. Sõnavara ja ka grammatikat õpitakse ainult rääkides ja kuulates, tunnis ühtegi kirjalikku harjutust ei tehta.
Valik kõnearendus- ja väitlusteemasid:
-       Erinevad “kuumad” päevakajalised ja päevapoliitilised teemad, mis leiavad kajastamist Eesti ja rahvusvahelises ajakirjanduses.
-       Sotsiaalmeedia – kas demokraatia surm või uus sünd?
-       Sõnavabadus. Miks/kas on vaja vaba ajakirjandust?
-       Poliitika roll inimeste elus. Valimised Eestis ja mujal maailmas.
-       Rahvaste ränne ja immigratsioon.
-       Kliimamuutused. Mis saab planeedist Maa?
-       Tehnoloogia areng – selle kasu inimkonnale ja potentsiaalsed ohud.
-       Eutanaasia.
-       Rahvus. Kultuurikonfliktid.
-       Traditsioonide koht tänapäeva inimese elus.
-       Erinevad perekonnamudelid eri kultuurides, minevikus ja tänapäeval.
-       Naise ja mehe erinevad rollid perekonnas ja ühiskonnas.
-       Kunst ja äri – kas igavesed vaenlased?
-       Kunstielamus: teatris, kontserdil, kinos, nina pidi raamatus.
-       Tulevikuplaanid ja unistused.
-       Toitumistavad eri kultuurides.
-       Hobid ja vabaaja veetmise viisid. Puhkuse veetmise viisid, aktiivne ja passiivne puhkus.
-       Kas töö tegi ahvist inimese? Töö- ja pereelu ühildamine.
-       Palgatöötaja ja ettevõtja. 

Valik situatsioonisimulatsioone: 

-      Tutvumine, tutvustamine.
-       Viisakusvestlus võõrastega ametlikul vastuvõtul.
-       Liftikõne.
-       Seltskonnaüritused. Seltskondlik vestlus.
-       Kohvikus ja restoranis.
-       Arsti juures ja apteegis. Haiglas. Kiirabi kutsumine.
-       Hotellis, reisi planeerimine.
-       Asjaajamine ametiasutustes. Suhtlemine teenindusasutustes ja kaubandusvõrgus.
-       Töökoosolek. Läbirääkimised.
-       Tööintervjuu.
-       Ajakirjandusväljaandele intervjuu andmine.
-       Konfliktide rahumeelne lahendamine. Kaebuste esitamine.
-       Toote tutvustamine televisioonis.
-       Ootamatu hädaolukord välismaal. Abi kutsumine. Politseis.
-       Telefonivestlused.


·         Grammatika: Oleviku ja mineviku kasutamine kõnekeeles. Tuleviku väljendamine. Määrava ja umbmäärase artikli kasutamine. Passiiv. Tingimuslaused. Kaudne kõneviis. Eessõnad. Modaalverbid. Asesõnad. Küsisõnad, küsimuste moodustamine. Omadussõnade võrdlus.

Õppekeskkond:
Kursused viiakse läbi tunni alusel keeleõppeks renditavates ruumides Tallinnas või mujal Eestis. Õppeklassid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Õppeklassides on internetiühendus ning nad on varustatud tahvli, arvuti ja audio-visuaalse esitlustehnikaga. 

Õppemeetodid:
Põhiliselt kasutatakse kommunikatiivõppemeetodeid, nagu dialoogid, rollimängud, grupi- ja paaristöö, väitlus jm. 

Õppematerjalid:
Õpetaja koostatud materjalid. 

Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Keeltekeskus Kaja väljastab kursusel osalejale tunnistuse juhul, kui õppija osales vähemalt 60% auditoorsetest tundidest ja sooritas edukalt kursuse lõpueksami, milleks on ettekanne vabalt valitud teemal ja osalemine kaasõppijate ettekannete aruteludel. Lõpueksamil kontrollitakse ülaltoodud õpiväljundite omandamist. Eksam loetakse sooritatuks, kui õppija saavutab vähemalt 60% maksimaalsest punktisummast.

Tunnistusel märgitakse lõpetatud kursuse nimetus ja maht, kursuse toimumise aeg, osaleja nimi ja isikukood. Tunnistusele kirjutavad alla kursuse õpetaja ja Keeltekeskus Kaja juhataja. Juhul kui osaleja ei sooritanud edukalt kursuse lõpueksamit ja/või ei osalenud nõutavas mahus tundidest, väljastatakse talle kursuse lõpus tõend, millel märgitakse osaletud tundide arv. Tõendi allkirjastab Keeltekeskus Kaja juhataja. 

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus:
Inglise keele kursusi võivad läbi viia filoloogi, inglise keele kui võõrkeele õpetaja või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemusega õpetajad.
Keeltekeskus Kaja inglise keele vestluskursusi viivad läbi inglise keelt emakeele tasemel valdavad õpetajad, kellel on arutelude juhtimise oskus ja kogemus.

Õppekava on kinnitatud 14.09.2018