Õppeasutuse nimi:
OÜ Keeltekeskus Kaja
 
Õppekava nimetus:
Inglise keele B2-taseme täiendkoolitus (moodulid B2.1 ja B2.2, lisaks vestluskursuse moodul)
 
Õppekavarühm:
Keeleõpe, inglise keel võõrkeelena
 
Õppekava koostamise alus:
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe maht ja ülesehitus: 450 akadeemilist tundi, millest 240 tundi on auditoorset õpet ja 210 tundi iseseisvat tööd.
Lühikursuste, intensiiv- ja poolintensiivkursuste ühe mooduli maht on kas 100 või 84 tundi, millest kas 60 või 48 tundi on auditoorset õpet ja vastavalt 40 või 36 tundi on iseseisvat õpet. Vestluskursuse ühe mooduli maht on 42 tundi, millest 28 tundi on auditoorset õpet ja 14 tundi iseseisvat tööd. 
 
Auditoorses õppes on põhirõhk kõne ja selle mõistmise arendamisel ning grammatika seaduspärasuste selgitamisel. Iseseisvalt jäetakse koju õppida sõnavara, teha grammatikaharjutusi ja kirjalikke loovtöid, võimalusel tuleb ka keelt keelekeskkonnas praktiseerida.  

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Õppijad, kes soovivad omandada inglise keelt B2-tasemel. Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluse alusel. Õpingute alustamise tingimuseks on inglise keele B1-taseme kursuse lõpetamine viimase kahe aasta jooksul või Keeltekeskus Kaja tasemetesti sooritamine.

Õppe eesmärk:
Omandada inglise keele oskus B2 tasemel, mis võimaldab inglise keeles nii suuliselt kui ka kirjalikult spontaalselt ja ladusalt suhelda.

Õpiväljundid:
Iga koolituse edukalt läbinu oskab järgmist:
-saab aru kiirest ingliskeelsest kõnest, ka abstraktsetel teemadel, suudab jälgida ja mõista pikemaid kõnesid ja ettekandeid. Saab aru teleuudiste, ühiskonna- ja poliitikasaadete ning filmide sisust.
- saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud ajaleheartiklitest, loeb ja mõistab ingliskeelset proosakirjandust.
- oskab inglise keeles spontaanselt ja ladusalt vestelda. Suudab tuttaval teemal aktiivselt arutelus osaleda, oskab selgelt ja argumenteeritult oma seisukohti esitada. Suudab üksikasjalikult kirjeldada sündmusi ja olukordi, suudab pidada varem ettevalmistatud loengut.
- oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste tuttavatel teemadel. Oskab kirjutada esseed, lühiartiklit. Suudab koostada aruannet või ettekannet. Oskab kirjutada ameti- ja isiklikke kirju.

Õppe sisu:
B2-taseme inglise keele kursuse tundides on põhirõhk kõne ja selle mõistmise arendamisel ning grammatika seaduspärasuste selgitamisel. Iseseisvalt jäetakse koju õppida sõnavara, teha grammatikaharjutusi ja pikemaid kirjalikke loovtöid, lisaks on vaja jälgida ingliskeelseid tele- ja raadiosaateid, lugeda keerukamaid ajakirjanduslikke tekste, tänapäeva inglise proosakirjandust ning võimalusel ingliskeelses keskkonnas kõnekeelt praktiseerida.  

Rääkimisoskuse ning ingliskeelse kõne ja kirjaliku teksti mõistmise arendamine toimub järgmistel teemadel: 
-    Mina ja minu pere. Peresuhted. Põlvkondadevahelised erinevused. Abielu ja lahutus. Info päritolu kohta, oma kodumaa tutvustamine, teiste maade ja kultuuride tutvustamine. Rahvad ja kombed, stereotüübid.  
-      Inimestevahelised suhted. Inimese välimus ja iseloom. Sõbrad ja tuttavad. Suhted töökollektiivis, koolis. Konfliktide lahendamine. Oma soovide ja eelistuste väljendamine, vestluspartneri soovide ja eelistuste kohta küsimine. Ettepanekud ja kokkulepped. Oma seisukohtade väljendamine ja põhjendamine. 
-        Töö, ametid. Oma töö kirjeldamine, tööülesanded. Töö- ja õppimisvõimalused. Elukutse sobivus. Töövestlus. Elulookirjeldus: töökogemus, hariduskäik. Keeleõpe. Motivatsioonikiri. Elus tehtud kärjääri- ja õppimisvalikute põhjendamine. Tulevikuplaanid. Töökoosolek: oma arvamuse selgelt ja struktureeritult väljendamine, koosoleku päevakorra koostamine, koosoleku juhtimine. 
-        Kaubandus ja teenindus. Sisseostud ja hinnad. Poed, kaubamärgid, tootjad.  Mood ja riided. Kodumasinad ja tehnika. Reklaamid ja juhised. Tarbijakaitse. Info küsimine, kaebuste esitamine.  
-     Suhtlemine ametiasutustes. Toimingud veebis. Dokumendid ja ankeedid. Avaldused. 
-       Vaba aja veetmise viisid. Enda eelistuste väljendamine ja põhjendamine. Huvialad. Oma huvialade propageerimine. Puhkuse veetmise viisid, aktiivne ja passiivne puhkus. Reisimine, reisi planeerimine. Info küsimine võõras linnas. Reisimuljete jutustamine. Vaatamisväärsused. Juhtunu, sündmuse kirjeldamine. Anekdootide rääkimine. 
-       Kirjandus ja kunst. Muusika. Kultuurielamuse kirjeldamine. Proosateos. Tegelaskujude kirjeldamine ja võrdlemine, lühiarvustus.  
-       Meedia. Peavoolumeedia ja sotsiaalmeedia. Sotsiaalmeedia head ja vead, ohud. Artiklite kriitiline lugemine, tõesuse kontroll. 
-     Ühiskondlik elu ja poliitika. Ameerika ja Inglismaa riigivalitsemise võrdlus.  
-      Uudised ja päevakajalised sündmused. Riikidevahelised suhted. Ühiskonna valupunktid. Oma arvamuse avaldamine ja põhjendamine. 
-      Kohvikus ja restoranis. Menüüd ja retseptid. Täpsustavate küsimuste esitamine. Kiitva hinnangu andmine, rahulolematuse väljendamine. Toiduained, söögid ja joogid. Tervislik toitumine. Taimetoitlased. Erinevad dieedid. Söömistavade muutumine aja jooksul. Eri maade söömistavad. 
-       Ilm ja loodus. Ilmateate koostamine. Ümbruse kirjeldamine. Loomad, linnud, taimed. Aastaaegade, looduse kirjeldamine eri maades. Looduskatastroofid. Keskkonnakaitse. Planeedi tulevik. 
-       Ajaloosündmused. Mälestused. Elulood. 
-       Tervis ja tervislikud eluviisid. Arsti juures ja apteegis. Haiglas. Kiirabi kutsumine. Kehaosad, organid ja kaebused.

Grammatika: Oleviku ja mineviku ajavormid. Tuleviku väljendamine. Määrava ja umbmäärase artikli kasutamine. Passiiv. Tingimuslaused. Kaudne kõneviis. Eessõnad. Modaalverbid. Asesõnad. Küsisõnad. Omadussõnade võrdlus. Kirjavahemärkide kasutamine.
 
Õppekeskkond:
Kursused viiakse läbi tunni alusel keeleõppeks renditavates ruumides Tallinnas või mujal Eestis.Õppeklassid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele ning on varustatud tahvli, CD-mängija ja vajadusel muude keeleõppeks vajalike vahenditega.
 
Õppemeetodid:
Põhiliselt kasutatakse kommunikatiivõppemeetodeid, nagu dialoogid, rollimängud, grupi- ja paaristöö jm, ka grammatikaharjutusi baasteadmiste omandamiseks, lugemis- ja kuulamisharjutusi õige häälduse juurutamiseks ning kõne ja kirjaliku teksti mõistmise arendamiseks.
 
Õppematerjalid:
1. John and Liz Soars “New Headway Upper-intermediate” 5thedition. Oxford University Press, 2014.
2. Raymond Murphy “English Grammar in Use”, Cambridge University Press, 2011.
3. Õpetaja koostatud materjalid.
 
Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Keeltekeskus Kaja väljastab kursusel osalejale tunnistuse juhul, kui õppija osales vähemalt 60% auditoorsetest tundidest ja sooritas edukalt kursuse lõpueksami. Lõpueksamil, mis sisaldab nii kirjutamise, kuulamise, lugemise kui ka kõnelemise osa, kontrollitakse ülaltoodud õpiväljundite omandamist. Eksam loetakse sooritatuks, kui õppija saavutab vähemalt 60% maksimaalsest punktisummast.
Tunnistusel märgitakse lõpetatud kursuse nimetus ja maht, kursuse toimumise aeg, osaleja nimi ja isikukood. Tunnistusele kirjutavad alla kursuse õpetaja ja Keeltekeskus Kaja juhataja. Juhul kui osaleja ei sooritanud edukalt kursuse lõpueksamit ja/või ei osalenud nõutavas mahus tundidest, väljastatakse talle kursuse lõpus tõend, millel märgitakse osaletud tundide arv. Tõendi allkirjastab Keeltekeskus Kaja juhataja.
 
Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemus:
Inglise keele kursusi võivad läbi viia inglise filoloogid, inglise keele kui võõrkeele õpetaja või muu filoloogilise või muu kõrghariduse ja varasema täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemusega õpetajad.

Õppekava on kinnitatud 25.06.2018