Õppeasutuse nimi: OÜ Keeltekeskus Kaja

Õppekava nimetus: Inglise keele A1-taseme täiendkoolitus (moodulid A1.1 ja A1.2)

Õppekavarühm: Keeleõpe, inglise keel võõrkeelena 

Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument 

Õppe maht ja ülesehitus: 120 akadeemilist tundi, millest 72 tundi on auditoorset õpet ja 48 tundi iseseisvat tööd.

Lühikursuste, intensiiv- ja poolintensiivkursuse maht on 60 tundi, millest 36 tundi on auditoorset õpet ja 24 tundi iseseisvat tööd. 

Auditoorses õppes on põhirõhk kõne ja selle mõistmise arendamisel ning grammatika seaduspärasuste selgitamisel. Iseseisvalt jäetakse koju õppida sõnavara, teha grammatikaharjutusi ja kirjalikke loovtöid, võimalusel tuleb ka keelt keelekeskkonnas praktiseerida.  

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Õppijad, kes soovivad omandada inglise keelt A1-tasemel. Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluse alusel.

Õppe eesmärk: Omandada inglise keele oskus A1-tasemel, mis võimaldab toime tulla igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.

Õpiväljundid: kursuse lõpuks oskab õppija ennast tutvustada, rääkida oma tööst, perekonnast, sõpradest ja hobidest; lihtsate sõnadega kirjeldada oma ümbrust, sündmusi ja inimesi; teed küsida ja juhatada; väljendada oma soove ja eelistusi; vastata kaasvestleja küsimustele igapäevastel teemadel ning ise samasuguseid küsimusi esitada.

Kursuse edukalt läbinu saab aru aeglasest kõnest, mis kasutab lihtsat sõnavara ja algtasemel grammatikat; ta oskab kirjutada postkaarti ja täita ankeeti ning pidada lühikest telefonivestlust.

Õppe sisu:

Kõnearenduse teemad:

-      Tervitamine. Tutvustamine. Hüvastijätmine.

-      Isikuandmed ja ankeedid. Telefoninumbrid, posti- ja meiliaadressid.

-      Tee küsimine, tee juhatamine. Kella küsimine ja ütlemine.

-      Inimeste kirjeldamine (välimus ja iseloom), nende kohta küsimuste esitamine.

-      Kuupäevad ja aastaajad. Ümbruse kirjeldamine.

-      Ilm ja loodus. Inglismaa loodus, suuremad linnad, mäed, veekogud ja saared.

-      Telefonivestlused.

-      Igapäevased situatsioonid poes, restoranis, lennujaamas, hotellis, pangas, juuksuris jne.

-      Hobid, vaba aeg ja meelelahutus. Kino, teater, kontsert, sport, raamatud ja muusika.

-      Päritolu, rahvused, keeled.

-      Kodu ja perekond.

-      Pühad ja tähtpäevad Inglismaal ja mujal.

-      Töö ja õppimine, haridus ja ametid.

-      Reisimine ja puhkus.

-      Minu päev.

-      Oma soovide ja eelistuste väljendamine, vestluspartneri soovide ja eelistuste kohta küsimine.

Sõnavara: tähestik; igapäevased nimi-, omadus- ja tegusõnad; põhi- ja järgarvud; ametid; maad, rahvad, keeled; ametid; perekond ja sõbrad; ilm; hobid; värvid; linn, kodu, maa; riided; transport; igapäevased viisakusväljendid ja käibefraasid.

Kirjutamine: Ankeetide, taotluste, registreerimisvormide täitmine. Postkaardi kirjutamine (õnnitlus- või tänukaart). Minu päev. Küsimuste ja vastuste koostamine.

Grammatika: Jaatus ja eitus. Ainsus ja mitmus. Asesõnad. Lihtolevik, kestev olevik, lihtminevik, tuleviku väljendamine olevikuga. Küsimuste moodustamine, küsimustele vastamine. Eessõnad. Määrsõnad. Modaaltegusõnad.

Õppekeskkond: Kursused viiakse läbi tunni alusel keeleõppeks renditavates ruumides Tallinnas või mujal Eestis. Õppeklassid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Õppeklassides on internetiühendus ning nad on varustatud tahvli, arvuti ja audio-visuaalse esitlustehnikaga. 

Õppemeetodid: Põhiliselt kasutatakse kommunikatiivõppemeetodeid, nagu dialoogid, rollimängud, grupi- ja paaristöö jm, ka grammatikaharjutusi baasteadmiste omandamiseks, lugemis- ja kuulamisharjutusi õige häälduse juurutamiseks ning kõne ja kirjaliku teksti mõistmise arendamiseks.

Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:

Õppijatele antakse õpiväljundite omandamise kohta tagasisidet jooksvalt õppeprotsessi käigus. Hindamine toimub lõpueksamil, mis koosneb suulisest ja kirjalikust osast. Suuline osa on vestlus õppija ja õpetaja vahel. Kirjalik osa koosneb kuulamisharjutusest, grammatikaharjutusest, lugemisharjutusest ja kirjalikust loovtööst.

- Kuulamine – saab aru lihtsatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning öeldut kordab. (Hinnatakse suulises ja kirjalikus osas)

- Lugemine – . Saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest; oskab leida informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, brošüürid, menüüd, sõiduplaanid). (Hinnatakse eksami kirjaliku osa grammatika- ja lugemisharjutustes.)

- Rääkimine – oskab lühidalt rääkida oma tööst, perekonnast, sõradest ja hobidest, lihtsate sõnadega kirjeldada oma ümbrust, sündmusi ja inimesi. Oskab teed küsida ja juhatada. Oskab esitada küsimusi igapäevateemadel ning sellistele küsimustele vastata. Oskab pidada lühikest telefonivestlust.  (Hinnatakse eksami suulise osa vestluses.)

- Kirjutamine – oskab täita ankeeti ja kirjutada postkaarti. (Hinnatakse eksami kirjaliku osa loovtöös.)

Õppematerjalid:

1.             John and Liz Soars “New Headway Elementary” 5thedition. Oxford University Press, 2019.
2.             Raymond Murphy “Essential Grammar in Use”, Cambridge University Press, 2011.
3.             Õpetaja koostatud materjalid.

Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Keeltekeskus Kaja väljastab kursusel osalejale tunnistuse juhul, kui õppija osales vähemalt 60% auditoorsetest tundidest ja sooritas edukalt kursuse lõpueksami. Lõpueksamil, mis sisaldab nii kirjutamise, kuulamise, lugemise kui ka kõnelemise osa, kontrollitakse ülaltoodud õpiväljundite omandamist. Eksam loetakse sooritatuks, kui õppija saavutab vähemalt 60% maksimaalsest punktisummast.

Tunnistusel märgitakse lõpetatud kursuse nimetus ja maht, kursuse toimumise aeg, osaleja nimi ja isikukood. Tunnistusele kirjutavad alla kursuse õpetaja ja Keeltekeskus Kaja juhataja. Juhul kui osaleja ei sooritanud edukalt kursuse lõpueksamit ja/või ei osalenud nõutavas mahus tundidest, väljastatakse talle kursuse lõpus tõend, millel märgitakse osaletud tundide arv. Tõendi allkirjastab Keeltekeskus Kaja juhataja. 

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemus: Inglise keele kursusi võivad läbi viia inglise filoloogid, inglise keele kui võõrkeele õpetaja või muu filoloogilise või muu kõrghariduse ja varasema täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemusega õpetajad.

Õppekava on kinnitatud 26.05.2018

Viimati muudetud 1.12.2023