Õppeasutuse nimi:
OÜ Keeltekeskus Kaja 

Õppekava nimetus:
Eesti keele A1-taseme täiendkoolitus 
 
Õppekavarühm:
Keeleõpe, eesti keel võõrkeelena
 
Õppekava koostamise alus:
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe maht ja ülesehitus:
120 akadeemilist tundi, millest vähemalt 80 tundi on auditoorset õpet ja 20-40 tundi iseseisvat tööd.
Auditoorses õppes on põhirõhk kõne ja selle mõistmise arendamisel ning grammatika seaduspärasuste selgitamisel. Iseseisvalt jäetakse koju õppida sõnavara, teha grammatikaharjutusi ja kirjalikke loovtöid, võimalusel tuleb ka keelt keelekeskkonnas praktiseerida.  
Individuaalkursuse maht on 70 tundi, millest 40 tundi on auditoorset õpet ja 30 tundi iseseisvat tööd.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Täiskasvanud, kes soovivad alustada eesti keele õpingutega. Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluse alusel.

Õppe eesmärk:
Omandada eesti keele oskus A1 tasemel, mis võimaldab toime tulla igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.

Õpiväljundid:
Iga koolituse edukalt läbinu oskab järgmist:
-   saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad teda ennast, tema perekonda ja vahetut ümbrust.
-   saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja väga lihtsatest lausetest, näiteks siltidel, plakatitel või kataloogides.
-   oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner räägib aeglaselt, vajadusel öeldut kordab või ümber sõnastab. Oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata.
-   oskab kasutada lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks oma perekonda, elukohta, tutavaid inimesi, oskab anda infot oma hariduse ja töö kohta.
-   oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti) ning täita ankeete (näiteks hotelli registreerimislehte)

Õppe sisu:
Kõnearendus toimub järgmistel teemadel:
-      Tervitamine. Tutvustamine. Hüvastijätmine.
-      Isikuandmed ja ankeedid. Telefoninumbrid, posti- ja meiliaadressid.
-      Tee küsimine, tee juhatamine. Kella küsimine ja ütlemine.
-      Inimeste kirjeldamine (välimus ja iseloom), nende kohta küsimuste esitamine.
-      Kuupäevad ja aastaajad. Ümbruse kirjeldamine.
-      Ilm ja loodus. Eesti loodus, suuremad linnad ja saared.
-      Telefonivestlused.
-      Igapäevased situatsioonid poes, restoranis, lennujaamas, hotellis, pangas, juuksuris jne.
-      Hobid, vaba aeg ja meelelahutus. Kino, teater, kontsert, sport, raamatud ja muusika.
-      Päritolu, rahvused, keeled.
-      Kodu ja perekond.
-      Pühad ja tähtpäevad Eestis ja mujal.
-      Töö ja õppimine, haridus ja ametid.
-      Reisimine ja puhkus.
-      Minu päev.
-       Oma soovide ja eelistuste väljendamine, vestluspartneri soovide ja eelistuste kohta küsimine.

Kirjutamine:Ankeetide, taotluste, registreerimisvormide täitmine. Küsimuste koostamine ja neile vastamine. Ümbruse kirjeldus. Postkaardi kirjutamine (õnnitlus- või tänukaart, reisipostkaart).

Sõnavara: tähestik; igapäevased nimi-, omadus- ja tegu- ja kaassõnad; põhi- ja järgarvud; raha ja hinnad; kellaajad, nädalapäevad, kuud, aastaajad, pühad ja tähtpäevad; isikuandmed; ametid; haridus ja töö; hobid; reisimine ja puhkus; maad, rahvad, keeled; kodu, perekond ja sõbrad; linn, maa; ilm; hobid; värvid; riided; transport; toidukaubad, toidud, igapäevased viisakusväljendid ja käibefraasid.

Grammatika: Tähestik; hääldamine ja ortograafia. Lauseehitus. Asesõnad, küsisõnad, arvsõnad, kaassõnad; sidesõnad ja määrsõnad. Ainsus ja mitmus. Jaatus ja eitus. Ma- ja da-tegevusnimi. Käändsõna käänamine. Tegusõna pööramine olevikus ja lihtminevikus. Käskiv ja tingiv kõneviis.
 
Õppekeskkond:
Kursused viiakse läbi tunni alusel keeleõppeks renditavates ruumides Tallinnas või mujal Eestis. Õppeklassid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Õppeklassides on internetiühendus ning nad on varustatud tahvli, arvuti ja audio-visuaalse esitlustehnikaga.

Õppemeetodid:
Põhiliselt kasutatakse kommunikatiivõppemeetodeid, nagu dialoogid, rollimängud, grupi- ja paaristöö jm, ka grammatikaharjutusi baasteadmiste omandamiseks, lugemis- ja kuulamisharjutusi õige häälduse juurutamiseks ning kõne ja kirjaliku teksti mõistmise arendamiseks,
 
Õppematerjalid:
Põhiõpik on M. Simmul, I. Mangus „Tere!“ või M. Pesti, H. Ahi „E nagu Eesti“.
Kursuse lisamaterjalid:
1. www.keeleklikk.ee
2. https://keeleweb2.ut.ee
3. http://kohanemisprogramm.tlu.ee
4. https://www.integratsioon.ee/raamatukogu
5. https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/
6. Eesti Keele Sihtasutus 2014 Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut
7. M. Kitsnik „Kirjuta mulle“
8. S. Rammo, M. Teral, B. Klaas-Lang, M. Allik „Keel selgeks“
 
Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Keeltekeskus Kaja väljastab kursusel osalejale tunnistuse juhul, kui õppija osales vähemalt 60% auditoorsetest tundidest ja sooritas edukalt kursuse lõpueksami. Lõpueksamil, mis sisaldab nii kirjutamise, kuulamise, lugemise kui ka kõnelemise osa, kontrollitakse ülaltoodud õpiväljundite omandamist. Eksam loetakse sooritatuks, kui õppija saavutab vähemalt 60% maksimaalsest punktisummast.
Tunnistusel märgitakse lõpetatud kursuse nimetus ja maht, kursuse toimumise aeg, osaleja nimi ja isikukood. Tunnistusele kirjutavad alla kursuse õpetaja ja Keeltekeskus Kaja juhataja. Juhul kui osaleja ei sooritanud edukalt kursuse lõpueksamit ja/või ei osalenud nõutavas mahus tundidest, väljastatakse talle kursuse lõpus tõend, millel märgitakse osaletud tundide arv. Tõendi allkirjastab Keeltekeskus Kaja juhataja.
 
Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemus:

Eesti keele kursusi võivad läbi viia eesti filoloogi, eesti keele kui võõrkeele õpetaja või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega õpetajad.

Õppekava on kinnitatud 26.5.2018
Muudetud 8.8.2022