Kursus on mõeldud inimestele, kes ei ole huvitatud eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistumisest, vaid soovivad arendada praktilist igapäevases tööelus vajaminevat keelt. Kursus võiks pakkuda huvi nii tööotsijatele, kes soovivad uue töökoha leidmisel paremaid väljavaateid, kui ka neile, kellel on meelepärane töö juba olemas, kuid kes tunnevad, et parem eesti keele oskus aitaks neid ametialaselt edasi areneda. 

Iga osaleja jaoks koostatakse individuaalne programm. Kõigepealt kaardistatakse õppija konkreetsed vajadused ja selgitatakse välja tema keelekasutuse nõrgad kohad. Seejärel koostatakse individuaalsed veebipõhised grammatika- ja sõnavaraharjutused (ka erialane sõnavara) nende oskuste parendamiseks. Paralleelselt alustatakse praktiliste loovülesannetega, kus harjutatakse reaalsetes tööolukordades vajaminevat keelt (näiteks meilide kirjutamine, aruannete koostamine, ettekannete ja kokkuvõtete tegemine, sõnavõtud koosolekutel, klientidega suhtlemine jne). Vajadusel saab küsida õpetajalt keelealast nõu konkreetsete tööülesannete täitmisel. Rääkimist harjutatakse õpetajaga silmast silma kohtumistel.

Üks kursusetsükkel sisaldab 36 akadeemilist tundi (1 akadeemiline tund = 45 minutit) intensiivset keeleõpet õppijale sobival ajal: 6 tundi auditoorset õpet (1-3 inimest grupis), 6 tundi individuaalset audio- või videoõpet Skype’i teel ning 24 tundi õpetaja poolt jooksvalt tagasisidestatavat iseseisvat tööd.

Kursuse lõpus koostab õpetaja õppijale individuaalse tagasisideraporti, kus tuuakse välja omandatud oskused ja soovitatav plaan edasiseks keeleoskuse arendamiseks.