Õppeasutuse nimi:
OÜ Keeltekeskus Kaja

Õppekava nimetus:
Inglise keele A2.2-taseme täiendkoolitus vestluskursusena 

Õppekavarühm:
Keeleõpe, inglise keel võõrkeelena

Õppekava koostamise alus:
Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe maht ja ülesehitus: 
A2.2-taseme vestluskursuse maht on 42 tundi, millest 28 tundi on auditoorset õpet ja 14 tundi on iseseisvat tööd. 

Lühikursuse maht on  30 tundi, millest 20 tundi on auditoorset õpet ja 10 tundi on iseseisvat õpet.
Auditoorses õppes on põhirõhk ingliskeelse kõne ja selle mõistmise arendamisel ning grammatikareeglite kinnistamisel. Sõnavara ja ka grammatikat õpitakse ainult rääkides ja kuulates, tunnis ühtegi kirjalikku harjutust ei tehta. Tunnis räägitakse ainult inglise keeles. Iga õppetund on tavaliselt jagatud kaheks suuremaks osaks: 1) arutelu mõnel sellisel teemal, mille puhul inimene tunneb tungivat vajadust oma arvamust väljendada, ja 2) interaktiivne harjutus, kus mängitakse läbi igapäevaelus ja tööl ettetulevaid situatsioone. Kord nädalas annab õpetaja koju lugemiseks ja õppimiseks teksti ja sõnavara järgmise tunni aruteluteemal. Sageli antakse koju kordamiseks ka ülevaatlikku materjali erinevatel grammatikateemadel. Kursuse lõpus teeb iga õppija keelerühmale vabalt valitud teemal lühiettekande, millele järgneb arutelu.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Õppijad, kes on inglise keelt küll varem õppinud, kuid ei tunne end rääkides mugavalt ja soovivad saada juurde rääkimisjulgust, harjutada õiget inglise keele hääldust ning kinnistada grammatikareegleid keelt praktikas kasutades.
Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluse alusel. Õpingute alustamise tingimuseks on Keeltekeskus Kaja tasemetesti sooritamine või A2-taseme kursusel õppimine või selle hiljutine lõpetamine.

Õppe eesmärk:
Omandada inglise keele rääkimisoskus A2-tasemel, mis võimaldab lihtsamates igapäeva- ja töösituatsioonides kõnekeelega ingliskeelses keskkonnas hakkama saada.

Õpiväljundid:

Iga koolituse edukalt läbinu oskab järgmist:
saab aru selges tavakõnes esitatud lihtsate ütluste põhisisust, mis on vahetult seotud talle oluliste valdkondadega: töö, kool, vaba aeg, päevakajalised teemad jne

- saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Suudab osaleda vestluses lihtsamatel igapäevaelu ja tööd puudutavatel teemadel; oskab kaasa rääkida, ehkki ei oska sageli veel ise vestlust juhtida.

-  oskab kirjeldada oma perekonda, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegust või eelmist tööd; 

- oskab lihtsate sõnade ja fraasidega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi; oskab, ehkki veel vigu tehes ja sageli sõnu otsides, lühidalt  põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane;

- saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või oma töö või huvialadega seotud sõnadest.

Õppe sisu:
Auditoorses õppes on põhirõhk ingliskeelse kõne ja selle mõistmise arendamisel ning grammatikateadmiste kinnistamisel. Sõnavara ja ka grammatikat õpitakse ainult rääkides ja kuulates, tunnis ühtegi kirjalikku harjutust ei tehta.
Valik kõnearendus- ja väitlusteemasid:


-       Sotsiaalmeedia. Sõnavabadus. Miks/kas on vaja vaba ajakirjandust?
-       Rahvaste ränne ja immigratsioon.
-       Keskkond. Loodus. Kliimamuutused. Mis saab planeedist Maa?
-       Naise ja mehe erinevad rollid perekonnas ja ühiskonnas.
-       Kunstielamus: teater, kontsert, film, raamat.
-       Tulevikuplaanid ja unistused.
-       Toitumistavad eri kultuurides.
-       Hobid ja vabaaja veetmise viisid. Puhkuse veetmise viisid, aktiivne ja passiivne puhkus. Reisimine. Vaatamisväärsused.
-       Töö- ja pereelu ühildamine. 
-       Erinevad “kuumad” päevakajalised teemad, mis leiavad kajastamist Eesti ja rahvusvahelises ajakirjanduses.. 

Valik situatsioonisimulatsioone:

-       Tutvumine, tutvustamine.

-       Võõraste inimeste kõnetamine. Viisakusvestlus võõrastega ametlikul vastuvõtul.
-       Seltskonnaüritused. Seltskondlik vestlus.
-       Kohvikus ja restoranis.
-       Arsti juures ja apteegis. Haiglas. Kiirabi kutsumine.
-       Hotellis, reisi planeerimine.
-       Asjaajamine ametiasutustes. Suhtlemine teenindusasutustes ja kaubandusvõrgus.
-       Töökoosolek. Läbirääkimised.
-       Tööintervjuu.
-       Konfliktide rahumeelne lahendamine. Kaebuste esitamine.
-       Toote tutvustamine televisioonis.
-       Ootamatu hädaolukord välismaal. Abi kutsumine. Politseis.
-       Telefonivestlused.

·         Grammatika: Oleviku ja mineviku kasutamine kõnekeeles. Tuleviku väljendamine. Määrava ja umbmäärase artikli kasutamine. Eessõnad. Asesõnad. Küsisõnad, küsimuste moodustamine. Omadussõnade võrdlus.

Õppekeskkond:
Kursused viiakse läbi tunni alusel keeleõppeks renditavates ruumides Tallinnas või mujal Eestis. Õppeklassid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele ning on varustatud tahvli, CD-mängija ja vajadusel muude keeleõppeks vajalike vahenditega.

Õppemeetodid:
Põhiliselt kasutatakse kommunikatiivõppemeetodeid, nagu dialoogid, rollimängud, grupi- ja paaristöö, väitlus jm.

Õppematerjalid:
Õpetaja koostatud materjalid.

Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Keeltekeskus Kaja väljastab kursusel osalejale tunnistuse juhul, kui õppija osales vähemalt 60% auditoorsetest tundidest ja sooritas edukalt kursuse lõpueksami, milleks on ettekanne vabalt valitud teemal ja osalemine kaasõppijate ettekannete aruteludel. Lõpueksamil kontrollitakse ülaltoodud õpiväljundite omandamist. Eksam loetakse sooritatuks, kui õppija saavutab vähemalt 60% maksimaalsest punktisummast.

Tunnistusel märgitakse lõpetatud kursuse nimetus ja maht, kursuse toimumise aeg, osaleja nimi ja isikukood. Tunnistusele kirjutavad alla kursuse õpetaja ja Keeltekeskus Kaja juhataja. Juhul kui osaleja ei sooritanud edukalt kursuse lõpueksamit ja/või ei osalenud nõutavas mahus tundidest, väljastatakse talle kursuse lõpus tõend, millel märgitakse osaletud tundide arv. Tõendi allkirjastab Keeltekeskus Kaja juhataja.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus:
Inglise keele kursusi võivad läbi viia filoloogi, inglise keele kui võõrkeele õpetaja või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemusega õpetajad.
Keeltekeskus Kaja inglise keele vestluskursusi viivad läbi inglise keelt emakeele tasemel valdavad õpetajad, kellel on arutelude juhtimise oskus ja kogemus.